Liczba gości: 337
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ”Remont ostrogi nr 19/930 w km rzeki 929+935, brzeg lewy MA-09 na rzece Wisła”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje :
1) Częściowe roboty rozbiórkowe – istniejącej, połamanej okładziny betonowej na głowicy i korpusie ostrogi,
2) Remont ostrogi do parametrów eksploatacyjnych.
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2412.05.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 50 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 20 %
Termin realizacji – 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2018-04-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj