Liczba gości: 618
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021
Opis przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji zadania przewiduje się:Dostarczenie lub dostarczenie
i montaż znaków drogowych odblaskowych:— na podkładzie stalowym
ocynkowanym przetłoczonych (podwójnie zagięta krawędź znaku) - typ 1 (folia I
generacji),— na podkładzie stalowym ocynkowanym przetłoczonym (podwójnie
zagięta krawędź znaku) – typ 2 (folia II generacji),— na podkładzie
stalowym ocynkowanym przetłoczonym (podwójnie zagięta krawędź znaku) – typ 3 (folia III generacji).Dostarczenie lub dostarczenie z montażem
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyrobów komunalnych.Zakres
dostaw i dostaw z montażem dotyczy wszystkich kategorii znaków tj.:— znaków
ostrzegawczych,— znaków zakazu i nakazu,— znaków informacyjnych, kierunku,
miejscowości i znaków uzupełniających,— znaków aktywnych,— elementów
mocujących i konstrukcji wsporczych,— urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2414.3.2018.24
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie
od zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.
Wadium: TAK / Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - waga kryterium 60%;
Okres gwarancji (G) –waga kryterium 40%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Grzegorz Kończak tel. 52 323 45 73
Termin składania ofert: 2018-05-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 15 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: • ERPLAST Spółka z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz – Lider • TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice - Partner
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
• ERPLAST Spółka z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz – Lider
• TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice - Partner
Cena: 12 294 489,60 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 27.07.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 12 294 489,60 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 12 294 489,60 zł brutto
www.gddkia.gov.pl drukuj