Liczba gości: 412
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do budynków administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do budynków administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Numer przetargu: O.BI.D-3.2414.2.2018
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI zamówienia: na okres 39 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 43 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące )
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Proekologiczność -40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Pani Anna Okulewicz – procedura przetargowa;
tel. (85) 66 45 837; fax. (85) 65 26 157; aokulewicz@gddkia.gov.pl
Pani Marta Grzybowska – sprawy merytoryczne; tel. (85) 66 45 880.
Termin składania ofert: 2018-05-23 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2 w Punkcie Obsługi Klienta
w terminie do dnia 23.05.2018r. do godz. 10.50
Informacja o zebraniu wykonawców: nie jest przewidywane
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Cena: 5 670 143,56 zł
Data udzielenia zamówienia: 03.08.2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: TAURON Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
5 670 143,56 zł
Oferta z najwyższa ceną: TAURON Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
5 670 143,56 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj