Liczba gości: 807
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020
i 2020/2021 z podziałem na zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Miliczu , Zadanie 2: Obwód Drogowy w Oleśnicy
Zadanie 3: Obwód Drogowy w Polwicy;
- zimowe utrzymanie dróg krajowych i obiektów inżynierskich;
- zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych;
- ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych;
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.51.2018
Termin realizacji: do 30 czerwca 2021r.
Wadium: TAK.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 54 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
Zadanie 2 – 41 000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100),
Zadanie 3 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Czas reakcji (T) - 20 % = 20 pkt.
Sprzęt (S) - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Cetkowska
Termin składania ofert: 2018-05-22 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie prawne :
Art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – postępowanie unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu złożone zostały dwie oferty, które podlegały odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl; jcetkowska@gddkia.gov.pl drukuj