Liczba gości: 751
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych nr: 19, 61, 64 i 65 na terenie Rejonu w Białymstoku, Rejonu w Augustowie i Rejonu w Łomży” z podziałem na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych nr: 19, 61, 64 i 65 na terenie Rejonu w Białymstoku, Rejonu w Augustowie i Rejonu w Łomży” z podziałem na 3 części.
Część I - Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych, administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku o długości: 66,254 km
Część II - Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych, administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku Rejon w Augustowie o długości: 70,293 km.
Część III - Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych, administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku Rejon w Łomży o długości: 110,022 km
Numer przetargu: O.BI.D-3.2413.11.2018
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy . Może on zostać wydłużony zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część I –3 200,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące dwieście )
Część II –3 400,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące czterysta )
Część III –5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy )
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Termin wykonania zamówienia -20%
Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.gddkia.gov.[pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Pani Anna Okulewicz– procedura przetargowa;
tel. (85) 66 45 837; fax. (85) 65 26 157; aokulewicz@gddkia.gov.pl
Pan Miłosz Milewski – sprawy merytoryczne; tel. (85) 749 78 00
Termin składania ofert: 2018-05-25 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2 w Punkcie Obsługi Klienta
w terminie do dnia 25.05.2018r. do godz. 10:50
Informacja o zebraniu wykonawców: nie jest przewidywane
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław

Część 2 - ANGEO – Usługi Geodezyjne Beczek Andrzej
ul. Witosa 5/22
08-500 Ryki

Część 3 - ANGEO – Usługi Geodezyjne Beczek Andrzej
ul. Witosa 5/22
08-500 Ryki
Cena: Cześć 1 - 472 656,04 zł
Część 2 - 416 998,46 zł
Część 3- 642 803,54 zł
Data udzielenia zamówienia: Część 1 - 10.07.2018
część 2,3, - 20.07.2018
Liczba otrzymanych ofert: Część - 1 - 1
Część - 2 -2
Część 3 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część 1- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław
472 656,04 zł

Część 2 - ANGEO – Usługi Geodezyjne Beczek Andrzej
ul. Witosa 5/22
08-500 Ryki
416 998,46 zł

Część 3 - ANGEO – Usługi Geodezyjne Beczek Andrzej
ul. Witosa 5/22
08-500 Ryki
642 803,54 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część 1- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław
472 656,04 zł

Część 2- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław
587 930,65 zł

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław
649 569,89 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj