Liczba gości: 1031
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-14
Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA okresie do 30.06.2020” z podziałem na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
„Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA – z podziałem na 3 części

Część nr 1: Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Kluczbork,

Część nr 2: - Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Kędzierzyn-Koźle,

Część n 3: Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Nysa.

W ramach każdej z części wykonawca zobowiązany będzie do wykonania między innymi następujących czynności:
- mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego (w pełnym zakresie lub z ograniczeniem np. do pasa rozdziału, poboczy, skarp, przeciwskarp), parkingów, itp., na obszarach zabudowanych, przy przepustach i w ciągu rowów melioracyjnych koszenie z grabieniem i utylizacją odpadu,
- mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek bezpieczeństwa, obiektów mostowych,
- utrzymanie czystości obiektów mostowych , w tym mycie elementów mostu, mycie barier i poręczy, oczyszczanie dylatacji, wpustów i rur kanalizacyjnych obiektów mostowych,
- zbieranie śmieci (w tym gałęzi) z pasa drogowego oraz rond, obiektów mostowych i ich otoczenia , parkingów (także opróżnianie koszy na śmieci), itp. I ich wywóz,
- interwencyjne zbieranie i wywóz gałęzi z drzew przydrożnych po wichurach,
- ręczne i chemiczne usuwanie chwastów z powierzchni utwardzonych – chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, stożki umocnione itp.
- ręczne usuwanie chwastów i pielęgnacja terenów zielonych – ronda, zieleńce itp.,
- strzyżenie żywopłotów i pielęgnacja zieleni niskiej,
- inne usługi o charakterze interwencyjnym.

Zakres (ilość) usług dla każdej części określony został w tomie IV SIWZ. INFORMACJE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Numer przetargu: O.Op.D-3.2413.10.2018 (29)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby usługa dla każdej z części była zrealizowana od daty podpisania umowy do dnia 30-06-2020 r. lub do wyczerpania wartości umownej dla danej części.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla części dla której składana jest oferta w wysokości
Część nr 1 – 20 000,00zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy
Część nr 2 – 23 000,00zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 groszy
Część nr 3 – 23 000,00zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 groszy
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.Op.D-3.2413.10.2018 oraz nr części na które składana będzie oferta)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Zatrudnienie osób bezrobotnych (Z) – 20 % = 20 pkt
Sprzęt (S) – 10 % = 10 pkt
Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych (D) - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia:
- dla części nr 1 Pan - Jerzy Liberka – tel. (+48) 77 418 25 35
- dla części nr 2 Pan – Sebastian Malinowski - tel. (+48) 77 482 35 08
- dla części nr 3 Pan – Tomasza Śmietanka – tel. (+48) 77 433 24 78,
- w sprawach procedury przetargowej – Adam Matyja – tel. (+48) 77 40 16 344
Termin składania ofert: 2018-06-11 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w pokoju nr 101, (sekretariat)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 15-06-2018 r. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została unieważniona część nr 3: Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Nysa. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia części III postępowania Na realizację części III postępowania złożono trzy oferty, z których oferta z najniższą ceną wynosi 2 403 827,99 zł brutto. Cena ta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 1 917 058,57 zł 24-07-2018 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA okresie do 30.06.2020” – z podziałem na 3 części Część nr 2: - Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Kędzierzyn-Koźle, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: REMONDIS Opole Sp. z o. o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole - z ceną ofertową (brutto): 1 914 640,64 zł słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 64/100 groszy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę uznano za najkorzystniejszą, gdyż w wyniku oceny otrzymała ona najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu i SIWZ, tj. 100,00 pkt („Cena” - 60 pkt, „Zatrudnienie osób bezrobotnych”- 20,00 pkt, „Sprzęt”- 10,00 pkt, „Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych” – 10,00 pkt.) i nie podlega ona odrzuceniu. 06-08-2018 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla: Część nr 1: Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu - Rejon Kluczbork. wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o. o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec - z ceną ofertową (brutto): 1 692 805,91 zł słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć złotych 91/100 groszy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę uznano za najkorzystniejszą, gdyż w wyniku oceny otrzymała ona najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu i SIWZ, tj. 89,10 pkt („Cena” – 49,10 pkt, „Zatrudnienie osób bezrobotnych”- 20,00 pkt, „Sprzęt”- 10,00 pkt, „Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych” – 10,00 pkt.) i nie podlega ona odrzuceniu.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Umowę na realizacje części 1 zawarto z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o. o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Umowę na realizacje części 2 zawarto z Wykonawcą: REMONDIS Opole Sp. z o. o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Cena: Wartość umowy na realizacje części 1 wynosi: 1 692 805,91 zł
Wartość umowy na realizacje części 2 wynosi: 1 914 640,64 zł
Data udzielenia zamówienia: Umowę na realizacje części 1 zawarto w dniu 20-08-2018 r.
Umowę na realizacje części 2 zawarto w dniu 08-08-2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: Do upływu terminu na składanie ofert złożono:
- na realizacje części 1 - 5 ofert
- na realizacje części 2 - 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Część 1 - oferta nr 1 385 295,06 zł
Część 2 - oferta nr 1 914 640,64 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część 1 - oferta nr 2 967 709,44 zł
Część 2 - oferta nr 3 166 637,95 zł
przetargi_opole@gddkia.gov.pl drukuj