Liczba gości: 788
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 15 części
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 15 części
Numer przetargu: O.BI.D-3.2413.10.2018
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI zamówienia:
1) Od dnia zawarcia umowy:
• Część 2, 3, 5, 6, 7, 8 - do dnia 30.11.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 1 - do dnia 30.09.2019r. oraz w okresie do 96 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 9 - do dnia 31.10.2018r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 12 - do dnia 16.09.2019r. oraz w okresie do 96 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 15 - do dnia 30.09.2018r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji.
2) Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót:
• Część 4 i 11 do dnia 30.11.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 10 - do dnia 15.12.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 14 - do dnia 30.10.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji.
• Część 13 - do dnia 15.12.2018r. oraz w okresie do 84 miesięcy trwania gwarancji.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 5 500,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset)
Część 2 – 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące)
Część 3 - 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy)
Część 4 – 1200,00 PLN (słownie złotych: tysiąc dwieście)
Część 5 – 9 800,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset)
Część 6 - 5 500,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset)
Część 7 – 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)
Część 8 – 9 800,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset)
Część 9 - 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset)
Część 10 - 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące)
Część 11 - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset)
Część 12 - 1 500,00 PLN (słownie złotych: tysiąc pięćset)
Część 13 - 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta)
Część 14 - 2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)
Część 15 - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - Cena – 60%
- Termin opracowania raportu końcowego -10%
- Kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych”- 30%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Katarzyna Oniszczuk-Ostapczuk (procedura przetargowa) – tel. (85) 66 45 837; fax. (85) 65 26 157; koniszczuk@gddkia.gov.pl
Pani Ewa Puczkielewicz-Masłowska (sprawy merytoryczne), tel. (85) 66 45 821
Termin składania ofert: 2018-05-24 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w Punkcie Obsługi Klienta
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części 9 i 12, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
koniszczuk@gddkia.gov.pl drukuj