Liczba gości: 1404
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 15 części
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 15 części
Numer przetargu: O.BI.D-3.2413.10.2018
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI zamówienia:
1) Od dnia zawarcia umowy:
• Część 2, 3, 5, 6, 7, 8 - do dnia 30.11.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 1 - do dnia 30.09.2019r. oraz w okresie do 96 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 9 - do dnia 31.10.2018r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 12 - do dnia 16.09.2019r. oraz w okresie do 96 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 15 - do dnia 30.09.2018r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji.
2) Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót:
• Część 4 i 11 do dnia 30.11.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 10 - do dnia 15.12.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji;
• Część 14 - do dnia 30.10.2019r. oraz w okresie do 72 miesięcy trwania gwarancji.
• Część 13 - do dnia 15.12.2018r. oraz w okresie do 84 miesięcy trwania gwarancji.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 5 500,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset)
Część 2 – 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące)
Część 3 - 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy)
Część 4 – 1200,00 PLN (słownie złotych: tysiąc dwieście)
Część 5 – 9 800,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset)
Część 6 - 5 500,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset)
Część 7 – 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)
Część 8 – 9 800,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset)
Część 9 - 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset)
Część 10 - 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące)
Część 11 - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset)
Część 12 - 1 500,00 PLN (słownie złotych: tysiąc pięćset)
Część 13 - 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta)
Część 14 - 2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)
Część 15 - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - Cena – 60%
- Termin opracowania raportu końcowego -10%
- Kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych”- 30%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Katarzyna Oniszczuk-Ostapczuk (procedura przetargowa) – tel. (85) 66 45 837; fax. (85) 65 26 157; koniszczuk@gddkia.gov.pl
Pani Ewa Puczkielewicz-Masłowska (sprawy merytoryczne), tel. (85) 66 45 821
Termin składania ofert: 2018-05-24 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w Punkcie Obsługi Klienta
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: 1) Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części 9 i 12, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części 2, 11, 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części 10 i 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1 – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100, 18-300 Zambrów.
Część 3 – EKOINWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1A, 15-620 Białystok.
Część 4 – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100, 18-300 Zambrów.
Część 5 – Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok
Część 6 – JM-Projekt Jarosław Malinowski, ul. Klonowa 5, 16-300 Augustów
Część 7 – Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok
Część 8 – Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
Część 15 – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100, 18-300 Zambrów
Cena: Część 1 – 285 975,00 zł.
Część 3 – 478 470,00 zł.
Część 4 – 233 085,00 zł.
Część 5 – 565 800,00 zł.
Część 6 – 418 200,00 zł.
Część 7 – 523 980,00 zł.
Część 8 – 811 800,00 zł.
Część 15 – 144 525,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część 1 – 13.07.2018;
Część 3 – 17.07.2018;
Część 4 –13.07.2018;
Część 5 – 17.07.2018;
Część 6 – 06.07.2018;
Część 7 – 17.07.2018;
Część 8 – 10.07.2018;
Część 15 – 13.07.2018.
Liczba otrzymanych ofert: Część 1 – 4 oferty.
Część 3 – 4 oferty.
Część 4 – 4 oferty.
Część 5 – 4 oferty.
Część 6 – 5 ofert.
Część 7 – 4 oferty.
Część 8 – 3 oferty.
Część 15 – 4 oferty.
Oferta z najniższą ceną: Część 1 – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100, 18-300 Zambrów – 285 975,00 zł.
Część 3 – EKOINWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1A, 15-620 Białystok – 478 470,00 zł.
Część 4 – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100, 18-300 Zambrów – 233 085,00 zł.
Część 5 – Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok – 565 800,00 zł.
Część 6 – JM-Projekt Jarosław Malinowski, ul. Klonowa 5, 16-300 Augustów – 418 200,00 zł.
Część 7 – Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok – 523 980,00 zł.
Część 8 – Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – 811 800,00 zł.
Część 15 – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100, 18-300 Zambrów – 144 525,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część 1 – Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, Partner - J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - 891 135,00 zł
Część 3 – P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków - 1 247 220,00 zł .
Część 4 – Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, Partner - J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - 913 767,00 zł.
Część 5 – P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków - 1 289 040,00 zł.
Część 6 – P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków - 1 143 900,00 zł.
Część 7 – Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, Partner - J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - 697 348,50 zł.
Część 8 – P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków - 1 286 580,00 zł.
Część 15 – P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków - 439 110,00 zł.
koniszczuk@gddkia.gov.pl drukuj