Liczba gości: 596
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań:
Zadanie nr 1 – Rejon w Giżycku (łącznie 2880m2):
• DK 63 odc. od km 31+650 do km 31+850;
• DK 63 odc. od km 32+000 do km 32+200;
Zadanie nr 2 – Rejon w Lidzbarku Warmińskim (łącznie 13025m2):
• DK 51 odc. od km 20+665 do km 21+030;
• DK 51 odc. od km 55+150 do km 55+400;
• DK 51 odc. od km 43+000 do km 43+150;
• DK 51 odc. od km 45+750 do km 45+850;
• DK 51 odc. od km 48+450 do km 49+050;
Zadanie nr 3 – Rejon w Olsztynie (łącznie 3720m2):
• DK 53 odc. od km 12+400 do km 12+850;
• DK 53 odc. od km 14+650 do km 14+800;
Zadanie nr 4 – Rejon w Ostródzie (łącznie 6300m2):
• DK 15 odc. od km 328+600 do km 329+500;
Zadanie nr 5 – Rejon w Szczytnie (łącznie 19166,50m2):
• DK 53 odc. od km 27+300 do km 28+300;
• DK 58 odc. od km 56+545 do km 58+000;
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.16.2018.Z-2
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany najpóźniej w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z kryterium przyjętym w pkt 19.1.2 IDW
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
Zadanie nr 2: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Zadanie nr 3: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Zadanie nr 4: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Zadanie nr 5: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Termin realizacji – 30 % = 30 pkt
Doświadczenie Kierownika Robót – 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Pechta (tel. 89/521-28-82)
Termin składania ofert: 2018-05-14 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy Al. Warszawskiej 89, w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ppechta@gddkia.gov.pl drukuj