Liczba gości: 528
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: 1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Przebudowa odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S6 „Obwodnica Trójmiasta” - Węzeł Wysoka
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:
 wykopu – 1 375 m3;
 nasypu – 1 071 m3;
 kanału deszczowego – 80 m;
 przewiertu – 24 m
 studni rewizyjnych fi 600÷2000 – 10 szt.
 infiltracyjnego zbiornika skrzynkowego – 311 m3;
 plantowania terenu – 687 m2;
 przepustu – 8 m;
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.06.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 120 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Karolinę Komosińską do kontaktowania się z Wykonawcami,
tel. (58) 342-68-18, fax. (58) 342-68-13, e-mail: kkomosinska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-04-30 13:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
Rejon w Gdańsku
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 30.04.2018 r., do godz. 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
Cena: cena umowna netto: 432 819,32 zł,
podatek VAT 23 %: 99 548,44 zł,
cena umowna brutto 532 367,76 zł.
Cena umowna brutto słownie: pięćset trzydzieści dwa złote trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 76/100.
Data udzielenia zamówienia: 02/07/2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 432 819,32 zł,
podatek VAT 23 %: 99 548,44 zł,
cena umowna brutto 532 367,76 zł.
Cena umowna brutto słownie: pięćset trzydzieści dwa złote trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 76/100.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 432 819,32 zł,
podatek VAT 23 %: 99 548,44 zł,
cena umowna brutto 532 367,76 zł.
Cena umowna brutto słownie: pięćset trzydzieści dwa złote trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 76/100.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj