Liczba gości: 1713
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Uwaga, zmiana SIWZ
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny/Morawica) - w systemie projektuj i buduj
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny/Morawica) - w systemie projektuj i buduj
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2413.39.2018.mj
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
2. Termin realizacji Usługi będzie wynosił 60 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość – 22% = 22 pkt
Doświadczenie personelu Wykonawcy – 18% = 18 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:
Michał Jędrzejewski email: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl
Alina Puzio apuzio@gddkia.gov.pl
- w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Kaleta email: gkaleta@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-11 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AYESA Polska Sp. z o. o.
ul. Szyb Walenty 26a
41-700 Ruda Śląska
Cena: 6 691 426,91
Data udzielenia zamówienia: 07.12.2018
Liczba otrzymanych ofert: 7
www.gddkia.gov.pl drukuj