Liczba gości: 630
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5 , 40-017 Katowice.
telefon: 32/258-62-81- 5, faks 32/ 259-87-10
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni DK 45 w m. Bieńkowice na odcinku od km 13+650 do km 15+650 o długości 2,0 km
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie robót związanych z remontem nawierzchni DK 45, regulacją kratek ściekowych ulicznych, ścinaniem poboczy, odtworzeniem pętli indukcyjnych, utwardzeniem poboczy destruktem asfaltowym, wykonaniem oznakowania poziomego. Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia określony został w Tomach II-III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.27.2018
Termin realizacji: 3 miesiące
Wadium: TAK, 13 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 60,00
okres gwarancji jakości 20,00
czas trwania utrudnień 20,00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Agnieszka Koczy
Termin składania ofert: 2018-04-30 08:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
pok. 303 (piętro III)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX
domax.biuro@wp.pl
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów
Cena: 1397188.98
Data udzielenia zamówienia: 06.06.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1397188.98
Oferta z najwyższa ceną: 1890171.28
akoczy@gddkia.gov.pl drukuj