Liczba gości: 583
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-16
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: UWAGA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Wymiana dylatacji modułowych na estakadzie E-12 w ciągu drogi ekspresowej S7f w miejscowości Gózd (km 14+768) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana dylatacji modułowych na estakadzie E-12 w ciągu drogi ekspresowej S7f w miejscowości Gózd (km 14+768) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
71322300-4 Usługi projektowania mostów

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3, Tomu I. SIWZ.
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.8.2018.gk
Termin realizacji: do dnia 14.09.2018 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Termin realizacji robót budowlanych powodujących utrudnienia w ruchu – 20% = 20 pkt
Okres Gwarancji dla robót budowlanych – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:
Gabriela Kula, email: gkula@gddkia.gov.pl
Alina Puzio, email: apuzio@gddkia.gov.pl
- w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
Hubert Wielgo, email: hwielgo@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-16 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Freyssinet Polska Sp. z o.o.
ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa
Cena: 2 277 621,29 zł
Data udzielenia zamówienia: 16.07.2018 r.
www.gddkia.gov.pl drukuj