Liczba gości: 446
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020
i 2020/2021
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- zimowe utrzymanie dróg krajowych i obiektów inżynierskich;
- zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych;
- ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych,
na terenie administrowanym przez Rejon w Wałbrzychu - Obwody Drogowe w Wałbrzychu i Strzegomiu.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.55.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30 czerwca 2021r.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Czas reakcji (T) - 20 % = 20 pkt.
Sprzęt (S) - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Cetkowska
Termin składania ofert: 2018-05-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
zamowienie.wroclaw@gddkia.gov.pl;jcetkowska@gddkia.gov.pl drukuj