Liczba gości: 668
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na stałej całodobowej ochronie osób i mienia w siedzibie oraz wokół siedziby Oddziału GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.24.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne na stronie Zamawiającego
BIP zakładka Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (poniżej link):

https://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury:
drukuj