Liczba gości: 1811
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:
a) wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ)
b) wykonanie materiałów do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
c) wykonanie Koncepcji Programowej (KP)
d) dostosowanie wzorcowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opracowanego przez GDDKiA do wymagań przedmiotowej inwestycji, w celu realizacji zadania w systemie „Projektuj i Buduj”
e )udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.60.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 38* miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
ETAP I (Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (dalej STEŚ) i materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DUŚ)
I termin częściowy – przekazanie STEŚ z materiałami do wniosku o wydanie DUŚ, do zatwierdzenia na posiedzeniu ZOPI w terminie 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
II termin częściowy – przekazanie STEŚ z materiałami do wniosku o wydanie DUŚ, poprawionych zgodnie z ustaleniami ZOPI w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ZOPI, celem jego rozpatrzenia na posiedzeniu KOPI;
III termin częściowy – przekazanie STEŚ z materiałami do wniosku o wydanie DUŚ poprawionych zgodnie z ustaleniami KOPI w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu KOPI, w celu złożenia wniosku do Organu o wydanie DUŚ.
Planowany okres Etapu I – 17 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 3 miesiące na procedury odbiorowe.
ETAP II (Koncepcja Programowa (dalej KP) i Program Funkcjonalno - Użytkowy (dalej: PFU)
IV termin częściowy – przekazanie KP wraz z PFU do zatwierdzenia na ZOPI w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o wydaniu DUŚ
V termin częściowy – przekazanie KP i PFU poprawionych zgodnie z ustaleniami ZOPI w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ZOPI celem jego rozpatrzenia na posiedzeniu KOPI;
VI termin częściowy - przekazanie KP i PFU poprawionych zgodnie z ustaleniami KOPI w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu KOPI.
Planowany okres Etapu II – 12 miesięcy od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o wydaniu DUŚ, w tym 3 miesiące na procedury odbiorowe
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Projektanta branży mostowej (M) – 10 % = 10 pkt.
Doświadczenie Projektanta branży drogowej (D) – 10 % = 10 pkt.
Kryterium Zespół Projektowy (ZP) – 10 % = 10 pkt.
Kryterium Doświadczenie Eksperta ds. Górnictwa (G) – 6 % = 6 pkt.
Audytor BRD (A) – 4 % = 4 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

UWAGA:
SIWZ Tom III_Cz. 2 jest do pobrania:
Adres serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika (Login): obglo_o
Hasło: 7}r:+kIX

Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pelc
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 36 70 086 lub 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-29 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
Cena: 5 632 170,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 22.08.2018 r.
apelc@gddkia.gov.pl drukuj