Liczba gości: 477
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2414.32.2018
Termin realizacji: Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena – 60%
b) czas realizacji – 15%
c) jakość - 25%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Marcin Kucharczak, tel. 61 8646-305,
Termin składania ofert: 2018-04-30 10:15:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 25.05.2018r.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział Toruń
ul. Polna 140B
87-100 Toruń
Cena: 397.580,22 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.06.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj