Liczba gości: 522
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO Z OKREŚLENIEM PRZYCZYN POWSTANIA USZKODZEŃ I OCENĄ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OŚMIU WIADUKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ NR S3 NA ODCINKU MYŚLIBÓRZ - GORZÓW WLKP., WRAZ Z PODANIEM ZALECEŃ REMONTOWYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie oceny stanu technicznego z określeniem przyczyn powstania uszkodzeń i oceną bezpieczeństwa użytkowania ośmiu wiaduktów zlokalizowanych nad drogą ekspresową nr S3 na odcinku Myślibórz - Gorzów Wlkp., wraz z podaniem zaleceń remontowych.
Zakres zadania obejmuje:
1. Określenie aktualnego stanu technicznego ośmiu wiaduktów zlokalizowanych nad drogą ekspresową S3a na odcinku Myślibórz - Gorzów Wlkp.
2. Określenie przyczyn powstania zarysowania belek ustrojów nośnych wiaduktów.
3. Ocenę bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji i jej przydatności do dalszej eksploatacji.
4. Sprawdzenie aktualnej nośności obiektów uwzględniającej ich stan techniczny.
5. Określenie zakresu niezbędnych do wykonania prac remontowych, które pozwolą na bezpieczną i zgodną z założeniami projektowymi eksploatację obiektów.
Kategoria usług: 12
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.3.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie cztery miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt. max
Doświadczenie Projektanta - 40% = 40 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 25-04-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2018-05-11 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 11/05/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOSTY Józef Rabiega
Ramiszów 2a
51-217 Wrocław
Cena: Cena netto: 113600,00 zł PLN
Cena brutto: 139728,00 zł PLN
Data udzielenia zamówienia: 07-06-2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: MOSTY Józef Rabiega
Ramiszów 2a
51-217 Wrocław
Cena brutto: 139728,00 zł PLN
Oferta z najwyższa ceną: MOSTY Józef Rabiega
Ramiszów 2a
51-217 Wrocław
Cena brutto: 139728,00 zł PLN
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj