Liczba gości: 860
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 41+237
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 41+237
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.4.2018
Termin realizacji: Wykonawca zapewni utrzymanie całego systemu preselekcyjnego ważenia w okresie 36 miesięcy od daty pozytywnego odbioru przez Zamawiającego dostosowania preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu.
Termin dostosowania systemu preselekcyjnego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Maksymalny termin wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy (włącznie z testami sprawdzającymi).
Minimalny termin wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy (włącznie z testami sprawdzającymi).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 60% = 60 pkt.
TERMIN DOSTOSOWANIA SYSTEMU - 40% = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DZ.U.UE dnia 27-04-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit
Termin składania ofert: 2018-06-18 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 18/06/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. - zwanej dalej „ustawą Pzp”), przekazuję informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: I.Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum firm: 1 ) ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław 2) CAT TRAFFIC Sp. z o. o. ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań a)Cena oferty - 1.143.278,60 złotych brutto Liczba punktów: 60,00 pkt. b)Termin dostosowania systemu - 40 dni Liczba punktów: 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SIWZ” - kryteria - Cena „C” (60%= 60 pkt.); Termin dostosowania systemu „T” (40 % = 40 pkt.). Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + T. Uzasadnienie prawne wyboru oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
1 ) ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław
2) CAT TRAFFIC Sp. z o. o.
ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
Cena: Cena oferty - 1.143.278,60 złotych brutto
Data udzielenia zamówienia: 01-08-2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 1
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 1
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj