Liczba gości: 1026
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dróg krajowych w podziale na dwie części:
Część nr I: „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Lutol Suchy – Trzciel od km 68+050 do km 74+050 oraz od km 77+036 do km 77+959”
Część nr II: „Remont drogi krajowej nr 31 na odcinku Górzyca – Pamięcin od km 116+950 do km 122+000”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dróg krajowych w podziale na dwie części:
Część nr I: „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Lutol Suchy – Trzciel od km 68+050 do km 74+050 oraz od km 77+036 do km 77+959”
Część nr II: „Remont drogi krajowej nr 31 na odcinku Górzyca – Pamięcin od km 116+950 do km 122+000”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.8.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie:
CZĘŚĆ NR I: do 15-11-2018r.
CZĘŚĆ NR II: do 31-10-2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
CZĘŚĆ NR I – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
CZĘŚĆ NR II – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 60% = 60 pkt.
GWARANCJA JAKOŚCI - 20% = 20 pkt.
DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP (555247-N-2018) dnia 09-05-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit
Termin składania ofert: 2018-05-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 25/05/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. - zwanej dalej „ustawą Pzp”), przekazuję Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: w zakresie CZĘŚCI NR I: I.Dokonano wyboru oferty firmy: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce 1.Cena oferty: 5 354 576,16 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Gwarancja jakości: Okres gwarancji jakości - 48 miesięcy Liczba punktów: 20,00 pkt. 3.Doświadczenie Kierownika ROBÓT DROGOWYCH Ilość zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi kategorii co najmniej „G” o wartości minimum: 2 800 000,00 zł brutto przy realizacji których (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) wskazana osoba na stanowisko Kierownika Robót Drogowych przy realizacji niniejszego zamówienia zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności drogowej - 3 zadania Liczba punktów: 20,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt. w zakresie CZĘŚCI NR II: I.Dokonano wyboru oferty firmy: MALDROBUD SP. z o.o. Sp. K, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz 1.Cena oferty: 2 263 832,07 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Gwarancja jakości: Okres gwarancji jakości - 48 miesięcy Liczba punktów: 20,00 pkt. 3.Doświadczenie Kierownika ROBÓT DROGOWYCH Ilość zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi kategorii co najmniej „G” o wartości minimum: 1 000 000,00 zł brutto przy realizacji których (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) wskazana osoba na stanowisko Kierownika Robót Drogowych przy realizacji niniejszego zamówienia zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności drogowej - 4 zadania Liczba punktów: 20,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ NR I:
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce
CZĘŚĆ NR II:
MALDROBUD SP. z o.o. Sp. K, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz
Cena: Część nr 1 - Cena oferty: 5 354 576,16 PLN
Część nr 2 - Cena oferty: 2 263 832,07 PLN
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1 - 29/06/2018
Część nr 2 - 22/06/2018
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 4
Część nr 2 - 4
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1 - Cena oferty: 5 354 576,16 PLN
Część nr 2 - Cena oferty: 2 263 832,07 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1 - Cena oferty: 6 608 651,63 PLN
Część nr 2 - Cena oferty: 2 652 039,90 PLN
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj