Liczba gości: 3603
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.3.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do dnia 31.08.2019r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP (555870-N-2018) dnia 10-05-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit
Termin składania ofert: 2018-05-28 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 28-05-2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: I.Dokonano wyboru oferty nr 1: Konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa INTOP SKARBIMIERZYCE Sp. z o.o. Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje 1.Cena oferty: 4.497.508,30 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Gwarancja jakości: Okres gwarancji jakości - 120 miesięcy Liczba punktów: 20,00 pkt. 3.Doświadczenie Kierownika Budowy: Ilość zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości min. 1 200 000,00 zł brutto (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) wskazana osoba na stanowisko Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamówienia zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej - 3 zadania Liczba punktów: 20,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SIWZ” (kryteria - Cena (C) (60%); Gwarancja jakości (G) (20%); Doświadczenie Kierownika Budowy (KB) (20%)). Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + G + KB. Uzasadnienie prawne wyboru oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
INTOP Warszawa Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
INTOP SKARBIMIERZYCE Sp. z o.o.
Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje
Cena: Cena oferty: 4.497.508,30 PLN
Data udzielenia zamówienia: 08/10/2018
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 1 - 4.497.508,30 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2 - 4.910.881,97 PLN
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj