Liczba gości: 836
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w podziale na 3 części.
Część 1 - Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno.
Część 2 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin.
Część 3 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w podziale na 3 części:
Część 1 - Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno.
Część 2 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin.
Część 3 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad.
Część 1 – dk 24.
Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki do ważenia pojazdów - strona lewa w km 32+400 oraz parkingu z miejscem do ważenia pojazdów - strona prawa w km 31+600 przy drodze krajowej nr 24. Stanowisko do ważenia samochodów ma szerokość 3,5 m a długość 40,0 m. W połowie długości zaprojektowano miejsce dla wagi.
Część 2 – dk 32.
Zakres inwestycji obejmuje remont istniejącego odcinka drogi o długości 455 m.
Planuje się budowę nowego wjazdu z drogi krajowej nr 32 w km 35+047.
W ciągu odcinka remontowanej drogi przewidziano wykonanie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów. Wzdłuż miejsca do ważenia przewidziano pas ruchu przeznaczony dla przejazdu pojazdów po kontroli. Dodatkowo w centralnej części stanowiska do ważenia przewidziano zatokę dla pojazdu WITD o szerokości 3,50 m i długości 12,0 m.
Część 3 – dk 29.
Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki do ważenia pojazdów.
Początek projektowanej zatoki ustalono w km 8+694,00 a jej koniec w km 8+811,40 - długość projektowanej zatoki łącznie z wyokrągleniami wynosi 117,40 m. Długość stanowiska do ważenia samochodów ciężarowych na długość 40,00 m a szerokość 3,50 m.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.4.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do:
Część 1 – 29-11-2018 r.
Część 2 – 30-10-2018 r.
Część 3 – 30-10-2018 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).
Część 2 – 7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).
Część 3 – 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty – 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 16-05-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2018-06-04 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 04/06/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: CZĘŚĆ NR 1:
Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert, tj. do dnia 04-06-2018 r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu w zakresie części NR 1 została złożona jedna oferta. Oferta została odrzucona. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
CZĘŚĆ NR 2:
Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert, tj. do dnia 04-06-2018 r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu w zakresie części NR 2 została złożona jedna oferta. Cena oferty: 1104586,99 zł. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto – 870760,00 złotych. Z powyższego wynika, iż jedyna oferta a tym samym oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację w/w inwestycji, jednak nie otrzymał zgody. Informacja o powyższym wpłynęła do Zamawiającego 30-08-2018 r. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR 3:
Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert, tj. do dnia 04-06-2018 r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu w zakresie części NR 3 zostały złożone dwie oferty. Oferty zostały odrzucone. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NIE UDZIELONO ZAMÓWIENIA NA ŻADNĄ Z CZĘŚCI.
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ NR 1 - 1,
CZĘŚĆ NR 2 - 1,
CZĘŚĆ NR 3 - 2.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj