Liczba gości: 694
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Zamówienie obejmuje:
- przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne,
- naprawy powstałe w wyniku awarii,
- naprawy wynikające z przeglądów,
- naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze,
- serwis i dostawa ogumienia,
- serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów.
- dostawę materiałów eksploatacyjnych.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.5.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie w zależności, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Wadium: TAK, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium „Cena”. Waga 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 18-05-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Termin składania ofert: 2018-06-04 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 29/05/2018 do godziny 09:30
ZMIANA: w terminie do 04/06/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - zwanej dalej „ustawą Pzp) informuję, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Kucharczyk & Witucki Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 101, 65-120 Zielona Góra. Cena oferty: 187 451,83 zł brutto PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych; 83/100); Liczba punktów: 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium „Cena”- Waga 100%). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. Wybrana oferta jest ofertą z najwyższą maksymalną liczbą punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Uzasadnienie prawne wyboru oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kucharczyk & Witucki Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 101
65-120 Zielona Góra
Cena: cena netto: 152 399,86 zł
cena brutto: 187 451,83 zł
Data udzielenia zamówienia: 19.07.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Kucharczyk & Witucki Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 101
65-120 Zielona Góra
cena brutto: 187 451,83 zł
Oferta z najwyższa ceną: Oferta odrzucona:
BATCAR SERWIS S.C.
Kamil Nowicki, Ryszard Szymański
ul. Przyleśna 3
65-544 Zielona Góra
cena brutto: 345 864,66 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj