Liczba gości: 1256
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
CZĘŚĆ NR 1: REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA-STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 W KM 279+661
CZĘŚĆ NR 2: REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BÓBR W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27 W KM 40+524 W M. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
CZĘŚĆ NR 3: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 29 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE POLEGAJĄCA NA ROZBIÓRCE MOSTU DROGOWEGO NAD ROWEM MELIORACYJNYM I BUDOWIE NOWEGO OBIEKTU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
CZĘŚĆ NR 1: REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA-STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3 W KM 279+661
Parametry istniejącego mostu:
Schemat statyczny obiektu: 4-przęsłowa belka ciągła o rozpiętościach teoretycznych: 14,68 + 15,75 + 15,75 + 14,68 [m],
Konstrukcja ustroju niosącego: belka prefabrykowana typ „korytka”,
Podpory:
a) przyczółki na słupach zwieńczone oczepem posadowione na palach żelbetowych,
b) filary posadowione na palach żelbetowych,
Długość całkowita: 63,18 m,
Szerokość użytkowa: 7,0 m,
Szerokość całkowita obiektu: 9,70 m,
Klasa obciążeń: I klasa K-80 wg PN-66/B-02015,
Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 71º.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień do zgłoszenia robót do LUW dla w/w obiektu
1.1 Opis techniczny
1.2 Rysunki
1.3 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
1.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
1.5 Kosztorys inwestorski i ofertowy
1.6 Przedmiar robót
1.7 Wytyczne do planu bioz
1.8 Inwentaryzację
2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
3. Wersja elektroniczna całości opracowania
Ponadto w skład Przedmiotu Zamówienia wchodzi:
- udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej – w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia wykonania i odbioru robót budowlanych.
CZĘŚĆ NR 2: REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BÓBR W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27 W KM 40+524 W M. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Parametry istniejącego mostu:
Schemat statyczny obiektu: 3-przęsłowa belka ciągła o rozpiętościach teoretycznych: 33,50 + 33,00 + 33,50 [m],
Konstrukcja ustroju niosącego: dźwigary belkowe żelbetowe o zmiennej wysokości przekroju wraz z płytą żelbetową stanowiącą górną półkę dźwigarów, dodatkowo zespoloną z płytą żelbetową zmiennej grubości 10-18 cm,
Podpory: przyczółki pełnościenne, nr 1 posadowiony bezpośrednio, nr 4 posadowiony na palach; filary pełnościenne posadowione bezpośrednio,
Długość całkowita: 100,90 m,
Szerokość użytkowa: 7,0 m,
Szerokość całkowita obiektu: 11,20 m,
Klasa obciążeń: B wg PN-85/S-10030,
Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90º.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień do zgłoszenia robót do LUW dla w/w obiektu
1.1. Opis techniczny
1.2. Rysunki
1.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
1.5. Kosztorys inwestorski i ofertowy
1.6. Przedmiar robót
1.7. Wytyczne do planu bioz
1.8. Inwentaryzację
2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
3. Wersja elektroniczna całości opracowania
Ponadto w skład Przedmiotu Zamówienia wchodzi:
- udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej – w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia wykonania i odbioru robót budowlanych.
CZĘŚĆ NR 3: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 29 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE POLEGAJĄCA NA ROZBIÓRCE MOSTU DROGOWEGO NAD ROWEM MELIORACYJNYM I BUDOWIE NOWEGO OBIEKTU
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 29 w miejscowości Krosno Odrzańskie polegająca na rozbiórce mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego obiektu” wraz z opracowaniem materiałów do wniosku i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (PNB) dla ww. zadania oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego krajowej sieci dróg dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej 29, poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu w miejscowości Krosno Odrzańskie, co w sposób istotny zmieni warunki eksploatacyjne.
Ponadto w skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
- Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej – w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych
- Pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia wykonania i odbioru robót budowlanych

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1: 85 000 zł
Część nr 2: 160 000 zł
Część nr 3: 150 000 zł
Razem: 395 000 zł
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.6.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
- dla części nr 1- 17 miesięcy
- dla części nr 2 – 18 miesięcy
- dla części nr 3 – 24 miesiące
od dnia podpisania umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
Część nr 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
Część nr 3: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
41 113012220030203604200005
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2413.6.2018)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Doświadczenie Głównego Projektanta - 35% = 35 pkt.
Zawodowa Integracja Osób- 5% = 5 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 25-05-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień
- w sprawach merytorycznych: Maciej Janecki, Irena Lutowska, Olga Gałązka
Termin składania ofert: 2018-06-05 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 05/06/2018 do godziny 09:45
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek
ul. Czesława Miłosza 17
80-126 Gdańsk

Część nr 2:
Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek
ul. Czesława Miłosza 17
80-126 Gdańsk

Część nr 3:
Konsorcjum firm:
Lider: MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny
ul. M. Skłodowskiej –Curie 39/12
41-103 Siemianowice Śląskie
Partner: Usługi projektowe Beata Kobylec-Szczęsny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Śląskie
Cena: Część nr 1:
cena netto: 49 500,00 zł
cena brutto: 60 885,00 zł
Część nr 2:
cena netto: 95 600,00 zł
cena brutto: 117 588,00 zł
Część nr 3:
cena netto: 95 000,00 zł
cena brutto: 116 850,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 01.08.2018r.
Część nr 2: 01.08.2018r.
Część nr 3: 27.07.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 10
Część nr 2: 10
Część nr 3: 10
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:
AXIAL PROJEKT Bartosz Tomczak
Osiedle Kasztelańskie 14a/6
66-300 Międzyrzecz
cena brutto: 60 823,50 zł
Spośród wszystkich ofert, w tym ofert podlegających odrzuceniu:
Zespół Badawczo-Projektowy
MOSTY-WROCŁAW S.C.
ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
cena brutto: 37 146,00 zł

Część nr 2:
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:
Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek
ul. Czesława Miłosza 17
80-126 Gdańsk
cena brutto: 117 588,00 zł
Spośród wszystkich ofert, w tym ofert podlegających odrzuceniu:
Zespół Badawczo-Projektowy
MOSTY-WROCŁAW S.C.
ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
cena brutto: 54 120,00 zł

Część nr 3:
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:
Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Janusz Hołowaty
ul. Wilków Morskich 6/9
71-063 Szczecin
cena brutto: 105 780,00 zł
Spośród wszystkich ofert, w tym ofert podlegających odrzuceniu:
Zespół Badawczo-Projektowy
MOSTY-WROCŁAW S.C.
ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław
cena brutto: 77 736,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1
PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5, lok. 74-75
53-676 Wrocław
cena brutto: 98 092,50 zł

Część nr 2:
PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5, lok. 74-75
53-676 Wrocław
cena brutto: 195 324,00 zł

Część nr 3
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:
Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz
cena brutto: 148 830,00 zł
Spośród wszystkich ofert, w tym ofert podlegających odrzuceniu:
ASECon Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16H
53-609 Wrocław
cena brutto: 184 500,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj