Liczba gości: 1125
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.11.2018.jł
Termin realizacji: Termin realizacji usługi będzie wynosił 32 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie – 40 % =40 pkt

Szczegółowo opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) TOM I - Instrukcja dla Wykonawców
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się na serwerze FTP.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jacek Ławnik
+48 81 534 92 65
Termin składania ofert: 2018-07-18 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj