Liczba gości: 510
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Gorzów Wielkopolski”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pod nazwą: „Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Gorzów Wielkopolski”.
Zamówienie obejmuje:
- przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne,
- naprawy powstałe w wyniku awarii,
- naprawy wynikające z przeglądów,
- naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze,
- serwis i dostawa ogumienia,
- serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.8.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie w zależności, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium „Cena”. Waga 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15-06-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - w sprawach proceduralnych;
Renata Frankowska-Płaczek, Filip Dzitko - w sprawach merytorycznych.
Termin składania ofert: 2018-07-02 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 02/07/2018 r. do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU Sławomir Hładki
ul. Olimpijska 40
66-400 Gorzów Wielkopolski
Cena: 113.831,90 zł brutto
140.013,24 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 02.08.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: PHU Sławomir Hładki
ul. Olimpijska 40
66-400 Gorzów Wielkopolski
140.013,24 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: PHU Sławomir Hładki
ul. Olimpijska 40
66-400 Gorzów Wielkopolski
140.013,24 zł brutto
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj