Liczba gości: 890
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI - sezon zimowy 2018/2019
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI sezon zimowy 2018/2019
W zakres usług obejmuje m.in.:
- działania organizacyjno-techniczne realizowane przez drogową służbę liniową lub przedsiębiorstwa wykonawcze;
- przygotowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej, przy czym przez usuwanie rozumie się również zapobieganie;
- działania profilaktyczne w tym np. osłonę dróg przed zawiewaniem, obsługę meteorologiczną, itp.;
- usuwanie śniegu z dróg;
- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów uszorstniających;
- prace porządkowe po sezonie zimowym.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.11.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana od dnia 15.10.2018r. do dnia 15.04.2019 r. (obejmuje okres zimowego utrzymania dróg
z wyłączeniem sprzątania po okresie zimowym).
Zebranie i wywóz piasku z jezdni, a w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni wyłączonych z ruchu, wysp, przy krawężniku i ściekach, po sezonie zimowym należy wykonać odpowiednio do 30.04.2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Kierownika utrzymania zimowego – 20 % = 20 pkt.
Czas reakcji na zagrożenia na drodze - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Termin składania ofert: 2018-08-09 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 09.08.2018 r. do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. do dnia 09-08-2018 r. do godz. 9:30 w ww. postępowaniu
nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj