Liczba gości: 2234
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A
Opis przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.7.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Termin realizacji Usługi będzie wynosił 61 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 78 000,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość – 20% = 20 pkt
Doświadczenie personelu Konsultanta – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2018-08-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 21/08/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: I.Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum: Lider - EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław Partner - Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 1.Kryterium „Cena” Cena oferty: 2 214 000,00 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Kryterium „Jakość”: 1)Podkryterium - Samodzielna realizacja zamówienia tj. bez udziału podwykonawców Liczba punktów: 4,00 pkt. 2)Podkryterium - Kontrola jakości Liczba punktów: 6,00 pkt. 3)Podkryterium - Niezmienność personelu Konsultanta Liczba punktów: 6,00 pkt. 4)Podkryterium - Szkolenia Liczba punktów: 4,00 pkt. 3.Kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta”: 1)Podkryterium - Inżynier Kontraktu Liczba punktów: 0,00 pkt. 2)Podkryterium - Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej Liczba punktów: 0,00 pkt. 3)Podkryterium - Specjalista ds. rozliczeń Liczba punktów: 0,00 pkt. 4)Podkryterium - Specjalista ds. roszczeń Liczba punktów: 0,00 pkt. 5)Podkryterium - Technolog Liczba punktów: 0,00 pkt. 6)Podkryterium - Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej Liczba punktów: 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 80,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SIWZ” [kryteria - Cena - 60%; Jakość - 20%; Doświadczenie personelu Konsultanta - 20%]. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + J + D. Uzasadnienie prawne wyboru oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Umowa nie została zawarta ze względu na unieważnienie postępowania na roboty budowlane.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj