Liczba gości: 6025
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTOSOWANIE BYŁEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W CIĄGU DK 18 NA ODC. GRANICA PAŃSTWA – WĘZEŁ „OLSZYNA” DO PARAMETRÓW DROGI KLASY A
Opis przedmiotu zamówienia: Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa dk 18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0+192,50 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1+500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A-18 Olszyna – Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok 1+542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.
CPV: 45233110-3; 45233120-6; 45221100-3; 45221121-6; 45231000-5; 71240000-2; 71320000-7; 71330000-0.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane , ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych .
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.5.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 40 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: – 700 000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - Cena – 60 % = 60 pkt. max;
- Kryteria pozacenowe – 40 % = 40 pkt. max
1. Podkryterium jakościowe:
a) Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – maksymalna liczba punktów – 9;
b) Równość podłużna nawierzchni – maksymalna liczba punktów - 8.
2. Podkryterium personel Wykonawcy:
a) Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy – maksymalna liczba punktów – 4;
b) Kierownik Budowy – maksymalna liczba punktów – 4.
3. Podkryterium organizacyjne – Zaplecze dla Inżyniera oraz dla Zamawiającego – maksymalna liczba punktów – 5.
4. Podkryterium Gwarancja Jakości – maksymalna liczba punktów – 10.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 28-09-2018 r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu została złożone dwie oferty z następującymi cenami:
1. Konsorcjum -
Lider:
Max Bögl Polska Sp. z o. o., ul. Michała Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław Polska.
Partner:
Max Bögl Stiftung & Co. KG, ul. Max-Bögl-Str. 1, 92369 Sengenthal, Niemcy.
Cena: 71 960 606,51 zł brutto.
2. Konsorcjum -
Lider:
Berger Bau Polska Sp. z o. o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław.
Partner:
Berger Bau SE, Äussere Spitalhofstrasse 19, 94036 Passau
Cena: 78 374 466,17 zł brutto.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto – 44 866 201,36 złotych. Z powyższego wynika, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modyfikacja treści SIWZ: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NR 1 Z DNIA 22-08-2018 godz. 09:30 na TERMIN 07-09-2018 godz. 09:30.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NR 2 Z DNIA 07-09-2018 godz. 09:30 na TERMIN 28-09-2018 godz. 09:30.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wybrano oferty. Postępowanie zostało unieważnione.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum -
Lider:
Max Bögl Polska Sp. z o. o., ul. Michała Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław Polska.
Partner:
Max Bögl Stiftung & Co. KG, ul. Max-Bögl-Str. 1, 92369 Sengenthal, Niemcy.
Cena: 71 960 606,51 zł brutto.
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum -
Lider:
Berger Bau Polska Sp. z o. o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław.
Partner:
Berger Bau SE, Äussere Spitalhofstrasse 19, 94036 Passau
Cena: 78 374 466,17 zł brutto.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj