Liczba gości: 2396
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DROGI EKSPRESOWEJ S-3 NA ODCINKU OD WĘZŁA ZIELONA GÓRA PÓŁNOC (Z WĘZŁEM) KM 190+369 DO WĘZŁA GAWORZYCE (BEZ WĘZŁA) KM 237+108 ADMINISTROWANEJ PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEJ ELEMENTAMI
Opis przedmiotu zamówienia: Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Zielona Góra Północ (z węzłem) km 190+369 do węzła Gaworzyce (bez węzła) km 237+108 administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze wraz ze wszystkimi jej elementami.
W zakres robót i usług przewidywanych do wykonania w ramach bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych wchodzą następujące asortymenty robót: bieżące utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich, zimowe utrzymanie dróg.
Bieżące utrzymanie to wykonywanie usług utrzymania określonych standardów w szczególności nawierzchni drogi, obiektów mostowych, odwodnienia, barier drogowych, zieleni przydrożnej, czystości.
Zimowe utrzymanie dróg to usługi w szczególności w zakresie odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze.
CPV: 90630000-2; 90620000-9; 45233220-7; 63712300-6; 45233140-2; 77211500-7; 77310000-6; 90611000-3.
Kategoria usług: 16
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług oraz robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności. z przepisami tech. bud., przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.10.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana sukcesywnie przez okres 40 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: – 150 000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt. max;
Jakość – 20 % = 20 pkt. max;
Doświadczenie - 20% =20 pkt. max.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2018-08-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Cena: Cena oferty netto: 14 627 187,00 zł
Cena oferty brutto: 17 991 440,01 zł
Data udzielenia zamówienia: 07-01-2019
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Józef Łucki
ul. Wierzyńskiego 20
67-100 Nowa Sól
Cena oferty brutto: 13 269 817,12 zł - OFERTA ODRZUCONA
Oferta z najwyższa ceną: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ZABERD SA
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
Cena oferty brutto: 28 459 002,98 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj