Liczba gości: 1618
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 327-10-68; faks (68) 325-34-68; sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STEŚ-R) WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYN NAD ODRĄ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 31”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są opracowywania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) pn.:„Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Wykonawca dla celów realizacji umowy powoła Zespół Projektowy, na czele którego będzie stał Kierownik Projektu Wykonawcy. W skład Zespołu projektowego wchodzić będą Eksperci kluczowi (tj. osoby wskazane w Ofercie), inni Eksperci oraz inne osoby, które Wykonawca uzna za niezbędne.
Wykonawca skieruje do wykonania zadania potencjał kadrowy wskazany w ofercie Wykonawcy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz potencjał kadrowy wymagany zgodnie z OPZ.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji potencjał kadrowy wymagany zgodnie z OPZ w terminie14 dni od podpisania umowy wraz ze składem całego Zespołu projektowego.
Do obowiązków Kierownika Projektu Wykonawcy należą stałe kontakty z Zamawiającym we wszelkich sprawach dotyczących zamówienia wraz z wypełnianiem obowiązków Wykonawcy wymienionych w OPZ, których nie może scedować na inną osobę poza uzasadnionymi, obiektywnymi przypadkami.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 930 000,00 zł brutto
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.9.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana przez okres:
1) Etap 1: maksymalnie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;
2) Etap 2 i Etap 6: maksymalnie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy;
3) Etap 3 i Etap 4: maksymalnie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy;
4) Etap 5: maksymalnie do 31 miesięcy od dnia podpisania umowy;
5) Etap 7 i Etap 8: maksymalnie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy;
6) Etap 9: do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej do decyzji ZRID.
Wykonywanie całości umowy będzie trwać 37 miesięcy. Na okres ten składa się:
a) 31 miesięcy – dla Etapów od 1 do 8
b) 6 miesięcy – dla Etapu nr 9.
Termin realizacji umowy jest szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz okresu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 41 113012220030203604200005 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2413.9.2018) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d)gwarancjach bankowych; e)gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra” W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60% = 60 pkt;
Doświadczenie Projektanta Drogowego - 10% = 10 pkt;
Doświadczenie Projektanta Mostowego - 10% = 10 pkt;
Doświadczenie Kierownika Zespołu Środowiskowego - 10% = 10 pkt;
Zawodowa Integracja Osób - 10% = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.U.UE w dniu 30/06/2018 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień
- w sprawach merytorycznych: Artur Juszczyk, Maciej Janecki
Termin składania ofert: 2018-08-20 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 – Biuro podawcze, parter, w terminie do 20.08.2018r. do godz. 09:45
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Cena: netto: 1 448 000,00 zł
brutto: 1 781 040,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 31.10.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
cena brutto: 1 781 040,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
cena brutto: 3 003 441,63 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj