Liczba gości: 550
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936” Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Parametry remontowanego obiektu: - Długość całkowita – 155,20m, - Szerokość obiektu: jezdnia – 4,0 + 4,25 [m], chodniki – (0,6+0,5)+(0,5+1,1+0,2) [m], - Szerokość całkowita obiektu – 11,15m, - Światło pionowe nad linia kolejową: ~ 6,50m. - 9-cio przęsłowa belka ciągła o rozpiętościach: 16,00+7x17,00+16,00 [m] - Przekrój poprzeczny ustroju niosącego składa się z 7 sztuk belek kablobetonowych WBS, w rozstawie co 1,60m, na nich oparta jest monolityczna płyta żelbetowa gr.0,18m; belki główne w wszystkich przęseł stężono w środku rozpiętości, monolitycznymi poprzecznicami przęsłowymi o wymiarach 0,37x0,60m; nad filarami wykonano monolityczne poprzecznice, które razem z oczepami dwóch podpór środkowych tworzą sztywne węzły, natomiast pozostałe filary – przegubowe, - Podpory skrajne to masywne żelbetowe oczepy oparte na dwóch ścianach połączonych wspólna ławą fundamentową, posadowione bezpośrednio; podpory pośrednie to dwa słupy żelbetowe o przekroju kołowym, zwieńczone monolitycznie oczepem oraz zamocowane w żelbetowych ławach fundamentowych, posadowionych bezpośrednio, - Urządzenia dylatacyjne modułowe – 2 szt. Obiekt zlokalizowany jest nad czynną linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 43+936. Kąt skrzyżowania z przeszkodą wynosi 17°55’ Wiadukt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres planowanych robót remontowych nie obejmuje zmian konstrukcyjnych obiektu, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy. Nie ulegną także zmianie żadne parametry techniczne mostu takie jak geometria, długość całkowita, szerokość obiektu, rozpiętości teoretyczne przęseł i ich schemat statyczny. Nie przewiduje się żadnych zmian w konstrukcji przęseł i podpór obiektu.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 510 000,00 zł
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.10.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do dnia 30.11.2018r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
41 113012220030203604200005
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2412.10.2018)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Mostowych - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 29-06-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Damian Iliaszek, Lidia Batkowska - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2018-07-16 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 16/07/2018 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. do dnia 16-07-2018r. do godz. 9:45 w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj