Liczba gości: 783
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SOLI DROGOWEJ, (W TYM ZAKUP, TRANSPORT, ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK) DO ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w tym koszt zakupu soli, koszt transportu, załadunek i rozładunek w miejscu dostawy) soli drogowej, do niżej wymienionych magazynów:
- Rejon w Nowej Soli - dostawa do magazynów OD Nowa Sól- Rudno, OUD Sulechów, w łącznej ilości: 16 000 Mg , w tym 400 Mg soli specjalnej DS
do produkcji solanki.
Przewidywane orientacyjnie ilości dostaw soli drogowej w tym soli specjalnej,
w kolejnych sezonach zimowych wg załącznika Zapotrzebowanie:
- 2018/2019 – 3 500 Mg (w tym 100 Mg sól DS)
- 2019/2020 – 4 500 Mg (w tym 100 Mg sól DS)
- 2020/2021 – 3 500 Mg (w tym 100 Mg sól DS)
- 2021/2022 – 4 500 Mg (w tym 100 Mg sól DS)
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2414.1.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Dostawa była realizowana od dnia podpisania umowy do 20 KWIETNIA 2022 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C”- 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Termin składania ofert: 2018-09-17 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 17.09.2018 r. do godziny 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KGHM Metraco S.A.
ul. Św. M. Kolbe 9
59-220 Legnica
Cena: cena netto: 3 920 000,00
cena brutto: 4 821 600,00
Data udzielenia zamówienia: 05.11.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: KGHM Metraco S.A.
ul. Św. M. Kolbe 9
59-220 Legnica
cena brutto: 4 821 600,00
Oferta z najwyższa ceną: Kopalnia Soli
„KŁODAWA” S.A.
Al. 1000-lecia 2
62-650 Kłodawa
cena brutto: 5 205 360,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj