Liczba gości: 598
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, znaków aktywnych, lamp oświetleniowych zamontowanych na masztach, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 3 części:
Część nr 1: Rejon w Gorzowie Wielkopolskim
Część nr 2: Rejon w Słubicach
Część nr 3: Rejon w Żarach
Opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, znaków aktywnych, lamp oświetleniowych zamontowanych na masztach, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z podziałem na 3 części:
Część nr 1: Rejon w Gorzowie Wielkopolskim
Część nr 2: Rejon w Słubicach
Część nr 3: Rejon w Żarach
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.12.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany
w zakresie części nr 1, nr 2, nr 3 w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 1 500,00 zł
Część 2 – 5 000,00 zł
Część 3 – 1 500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 60% = 60 pkt.
TERMIN REAKCJI NA ZLECENIA W TRYBIE AWARYJNYM - 30% = 30 pkt.
TERMIN ZAPŁATY - 10% = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP w dniu 12-09-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit
Termin składania ofert: 2018-09-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 21/09/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części nr 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przekazuję informacje dot. przedmiotowego postępowania. Dokonano wyboru oferty WYKONAWCY: Firma „Elster” Jerzy Jabłoński ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp. 1.Cena oferty: 67.404,00 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Czas reakcji na zlecenia w trybie awaryjnym – 1 godzina Liczba punktów: 30,00 pkt. 3.Termin zapłaty – 30 dni Liczba punktów: 10,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza na niniejszą część zamówienia wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SIWZ” [kryteria - Cena (C) (60%); Czas reakcji na zlecenia w trybie awaryjnym (Cr) (30%); Termin zapłaty (Tz) (10%)]. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + Cr + Tz. Uzasadnienie prawne wyboru oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części nr 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuję Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty WYKONAWCY: „FAST” Groblewski, Przybylski, Stanisławski Spółka jawna ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra 1.Cena oferty: 300.833,40 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Czas reakcji na zlecenia w trybie awaryjnym – 1 godzina Liczba punktów: 30,00 pkt. 3.Termin zapłaty – 30 dni Liczba punktów: 10,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty na część nr 2: Oferta najkorzystniejsza na niniejszą część zamówienia wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SIWZ” [kryteria - Cena (C) (60%); Czas reakcji na zlecenia w trybie awaryjnym (Cr) (30%); Termin zapłaty (Tz) (10%)]. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + Cr + Tz. Uzasadnienie prawne wyboru oferty na część nr 2: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części nr 3. Dokonano wyboru oferty WYKONAWCY: „FAST” Groblewski, Przybylski, Stanisławski Spółka jawna ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra 1.Cena oferty: 88.092,60 PLN Liczba punktów: 60,00 pkt. 2.Czas reakcji na zlecenia w trybie awaryjnym – 1 godzina Liczba punktów: 30,00 pkt. 3.Termin zapłaty – 30 dni Liczba punktów: 10,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt. Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty na część nr 3: Oferta najkorzystniejsza na niniejszą część zamówienia wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SIWZ” [kryteria - Cena (C) (60%); Czas reakcji na zlecenia w trybie awaryjnym (Cr) (30%); Termin zapłaty (Tz) (10%)]. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + Cr + Tz. Uzasadnienie prawne wyboru oferty na część nr 3: Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: cz. 1
Firma „Elster” Jerzy Jabłoński
ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
cz. 2, cz. 3
„FAST” Groblewski, Przybylski, Stanisławski Spółka jawna
ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra
Cena: cz. 1 - Cena oferty: 67.404,00 PLN
cz. 2 - Cena oferty: 300 833,40 PLN
cz. 3 - Cena oferty: 88 092,60 PLN
Data udzielenia zamówienia: część nr 1 - 31-10-2018
część nr 2 - 30-11-2018
część nr 3 - 30-11-2018
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj