Liczba gości: 420
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk
Przedmiot zamówienia: „Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku z podziałem na 3 części zamówienia”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część nr 1 – „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Rejonu w Słupsku przy ul. Sportowej 28”.
Część nr 2 – „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Kobylnicy przy ul. Nad Słupią 8a”.
Część nr 3 – „Monitoring obiektu oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Lęborku przy ul. Słupskiej 18”.
Numer przetargu: O.GD.Z-14.2413.19.2018
Termin realizacji: 01.10.2018r. do 31.12.2021r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579).
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Emilia Rzepka
tel. 59 842 94 93, fax. 59 845 29 17
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Załączniki:
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj