Liczba gości: 2403
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-16
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN: 06.03.2019 r. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- pełnienie nadzoru nad projektem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacji wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,
- zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie z GDDKiA,
- wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
- wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla POIiŚ,
- świadczenie usługi nadzory inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu,
- wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wspomaganie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją,
- sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2410.3.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Termin realizacji Usługi będzie wynosił 62,5 miesiąca od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Zamawiający informuje, że termin realizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowalne został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100 groszy).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania, tj.: O.Op.D-3.2410.3.2018), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość – 28% = 28 pkt
Doświadczenie personelu Wykonawcy – 12% = 12 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza
Iwonę Kupiec do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej tel. 77/401 63 81, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Arkadiusz Nazarko do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 77/401 63 34 lub 64, fax.
77/ 454 44 68,
Termin składania ofert: 2019-03-06 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, pokój 101 Sekretariat
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając ją za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Lafrentz Polska Sp. z o. o. ul. Kamiennogórska 22 60-179 Poznań z ceną ofertową brutto: 8 725 183,35 zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom I – pkt 19.1: cena - 60%, Jakość – 28%, Doświadczenie personelu Wykonawcy – 12%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w IDW, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z ww. podanych kryteriów.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o. o.
ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań
Cena: 8 725 183,35 zł.
Data udzielenia zamówienia: 17.05.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 8 725 183,35 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 12 658 805,58 zł.
sekretariat_opole@gddkia.gov.pl drukuj