Liczba gości: 14782
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN 06.02.2019r. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (w tym o parametrach drogi ekspresowej) od km 0+000,00 do km 24+840. Długość obwodnicy - około 24,8 km oraz „łącznika drogi krajowej” - około 0,4 km.
Zamówienie obejmuje prace projektowe oraz roboty w zakresie:
- budowy obwodnicy (w tym o parametrach drogi ekspresowej) wraz z odcinkami przejściowymi w standardzie drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej z SMA, węzła, skrzyżowań typu rondo, przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą Olesna, kolidujących z planowaną obwodnicą, budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe), przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych, pasa technologicznego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia terenu (w tym urządzenia odwodniające korpus drogowy, sieci melioracyjnej i drenaży melioracyjnych, przebudowy istniejących cieków),
- urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym), urządzeń wodnych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej (obwodnicy Olesna) zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Olesna (drogi ekspresowej) w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,
- ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych, oświetlenie drogowe etc.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2410.2.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
5 000 000,00 PLN
(słownie złotych: pięć milionów złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - Cena / Waga: 60 pkt
- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze / Waga: 10 pkt
- Równość podłużna nawierzchni / Waga: 10 pkt
- Termin realizacji Kontraktu / Waga: 10 pkt
- Przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych/ Waga: 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na niniejszej stronie internetowej w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz w siedzibie Zamawiającego w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza:
Iwonę Kupiec do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej tel. 77/401 63 81, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Arkadiusz Nazarko do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 77/401 63 34, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-02-06 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zmawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pokój 101 sekretariat
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając ją za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza z ceną ofertową brutto: 667 692 363,55zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom I – pkt 19.1: Cena - 60%, Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze – 10%, Równość podłużna nawierzchni – 10%, Termin realizacji kontraktu – 10%, Przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych – 10%, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w IDW, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8
86-061 Brzoza
Cena: 667 692 363,55zł.
Data udzielenia zamówienia: 20.05.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 667 692 363,55zł.
Oferta z najwyższa ceną: 974 775 000,00zł.
sekretariat_opole@gddkia.gov.pl drukuj