Liczba gości: 11492
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-16
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Długość obwodnicy - około 12,788 km.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, oraz robót w zakresie: obwodnicy o nawierzchni bitumicznej SMA, skrzyżowań, przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, sieci teleinformatycznej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2410.4.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
1 500 000,00 PLN
(słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania, tj.: O.Op.D-3.2410.4.2018), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza:
Pana Adama Matyja do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej tel. 77/401 63 44, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Panią Danutę Krajewską do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 77/401 63 34, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-02-12 10:50:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w sekretariacie pokój 101
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano uznając za najkorzystniejszą – ze względu na najwyższą ilość otrzymanych punktów, ofertę nr 7 złożoną przez: Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa - z ceną ofertową (brutto): 171 500 097,16 zł słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100 groszy Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 Tomu I (IDW) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: Cena - 60 pkt, Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze - 10 pkt, Równość podłużna nawierzchni - 10 pkt, Termin realizacji kontraktu - 10 pkt, Przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych - 10 pkt. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach tj. 100,00, nie podlega ona odrzuceniu, a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 12A,
02-673 Warszawa
Cena: Wartość umowy brutto: 171 500 097,16 zł
słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100 groszy
Data udzielenia zamówienia: 20-05-2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Do upływu terminu na składnie ofert wpłynęło 8 ofert.
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 6 z ceną ofertową brutto: 168 549 726,54 zł
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2 z ceną ofertową brutto: 235 913 780,59 zł
sekretariat_opole@gddkia.gov.pl drukuj