Liczba gości: 2136
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ SOKOŁÓW MŁP. PÓŁNOC (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ JASIONKA (BEZ WĘZŁA), DŁ. OK. 15 KM – ETAP II (DOBUDOWA DRUGIEJ JEZDNI)”
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ SOKOŁÓW MŁP. PÓŁNOC (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ JASIONKA (BEZ WĘZŁA), DŁ. OK. 15 KM – ETAP II (DOBUDOWA DRUGIEJ JEZDNI)”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowej stadium Koncepcji Programowej [KP] z uzupełniającym rozpoznaniem geologicznym a także materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach [DŚU] wraz z jej uzyskaniem dla drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Sokołów Młp. Północ” (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła). W ramach Koncepcji Programowej należy przygotować m.in. następujące rodzaje opracowań:
- aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000,
- Opinię geotechniczną,
- zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
- Dokumentację geologiczno-inżynierską,
- zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji hydrogeologicznej,
- Dokumentację hydrogeologiczną,
- Dokumentację badań podłoża gruntowego,
- Koncepcję Programową,
- Plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,
- Analizę i prognozę ruchu.
Natomiast w ramach Materiałów do wniosku o wydanie DŚU przewiduje się wykonanie:
- Karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2413.23.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt, na które składa się:
Kryterium pozacenowe „Doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego” (DD):
– 20% = 20 pkt
Kryterium pozacenowe „Doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego” (DM):
– 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogdan Mleczko - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-11-29 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: I.
1. Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.

II.
1. Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.
2. Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przesunięty.
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

III.
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 20 listopada 2018r. na dzień 29 listopada 2018r.; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Katowice Sp. z o.o.
40-555 Katowice, ul. Rolna 12
Cena: Cena brutto: 2 999 478,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 15.05.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: Mosty Katowice Sp. z o.o.
40-555 Katowice, ul. Rolna 12
Cena brutto: 2 999 478,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Multiconsult Polska Sp. z o.o.
00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cena brutto: 4 473 510,00 zł.
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj