Liczba gości: 397
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28,76-200 Słupsk
Przedmiot zamówienia: „Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku z podziałem na 3 części zamówienia”
Opis przedmiotu zamówienia: Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku z podziałem na 3 części zamówienia”
1) Część nr 1 – „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Rejonu w Słupsku przy ul. Sportowej 28”.
2) Część nr 2 – „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Kobylnicy przy ul. Nad Słupią 8a”.
3) Część nr 3 – „Monitoring obiektu oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Lęborku przy ul. Słupskiej 18”.
Numer przetargu: O.GD.Z-14.2413.23.2018
Termin realizacji: 01.11.2018r. do 31.12.2021r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 Zamówienia na usługi społeczne inne szczególne usługi, art. 1380 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Emilia Rzepka
tel. 59 842 94 93
fax. 59 845 29 17
Termin składania ofert: 2018-10-23 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28,76-200 Słupsk
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj