Liczba gości: 655
Data wszczęcia postępowania: 2018-11-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
Opis przedmiotu zamówienia: SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
CZĘŚĆ NR 1
GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE - sprzątanie Oddziału GDDKiA przy
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
CZĘŚĆ NR 2
GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE - sprzątanie budynku ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin.
CZĘŚĆ NR 3
GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE - sprzątanie pomieszczeń, Rejon w Nowej Soli, przy ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól.
CZĘŚĆ NR 4
GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE - sprzątanie pomieszczeń, Rejon
w Słubicach, przy ul. Krótkiej 7, 66-100 Słubice.
CZĘŚĆ NR 5
GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE - sprzątanie pomieszczeń, Rejon
w Żarach, przy ul. Wapiennej 4, 68-200 Żary
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.19.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
W zakresie wszystkich części - od dnia podpisania umowy, jednak
nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 100 % = 100 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 07-12-2018 do godziny 09:30
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w dniu 07-12-2018 o godzinie 09:40
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: zapytanie o cenę
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj