Liczba gości: 475
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „SERWISOWANIE I NAPRAWY KSEROKOPIAREK
W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 5 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje okresowe konserwacje i naprawy kserokopiarek będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Gdańsku.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich czynności serwisowych mających na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej z uwzględnieniem wymiany zużytych części, podzespołów i tonerów na nowe (oryginalne, zalecane przez producenta urządzeń).
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) Część nr 1 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”;
b) Część nr 2 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Człuchowie”;
c) Część nr 3 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Gdańsku”;
d) Część nr 4 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Kościerzynie”;
e) Część nr 5 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Słupsku”;
Lokalizacja kserokopiarek ze względu na daną część zamówienia.
a) Część nr 1 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”:
- GDDKiA Oddział w Gdańsku 80-354 Gdańsk Oliwa, ul. Subisława 5.
- Wydział Realizacji w Gdańsku 80-289 Gdańsk Matarnia, ul. Budowlanych 70
- Biuro Budowy S7, ul. Miałki Szlak 73, 80-724 Gdańsk działalność do 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia
- Biuro Budowy S7, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg, działalność do 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia,
- Biuro Budowy 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 46.
b) Część nr 2 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Człuchowie”:
- Rejon i Obwód Drogowy w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów;
- Obwód Drogowy w Bytoni, ul. Główna 1a, 83-210 Zblewo.
c) Część nr 3 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Gdańsku”:
- Rejon i Obwód Drogowy w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-289 Gdańsk Matarnia;
d) Część nr 4 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Kościerzynie”:
- Rejon i Obwód Drogowy w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna;
- Obwód Drogowy w Miastku, ul. Kujawska 13, 77-200 Miastko.
e) Część nr 5 – „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – Rejon w Słupsku”:
- Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk;
- Obwód Drogowy w Kobylnicy, ul. Nad Słupią 8A, 76-251 Kobylnica;
Numer przetargu: O.GD.F-2.2413.30.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2019 r. (lub od daty podpisania umowy, jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01.01.2019 r.) do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania całkowitego wynagrodzenia umownego (w zależności od tego co nastąpi szybciej).
Wadium: TAK,
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część nr 1: 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
Część nr 2: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Część nr 3: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Część nr 4: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Część nr 5: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.F-2.2413.30.2018), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Czas reakcji - 20%
Czas naprawy - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Pan Arkadiusz Włodarczyk
Naczelnik Wydziału Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego: tel. 58 51 12 470. e-mail: arwlodarczyk@gddkia.gov.pl,
b) w sprawach procedury przetargowej – Pani Aneta Kroplewska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych: 58 51 12 468, e-mail: akroplewska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2018-12-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 20.12.2018 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Dla Części nr 1:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie Części nr 1 „Serwisowanie i naprawy kserokopiarek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części nr 1 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na błędnym wskazaniu przez Zamawiającego ilości kopii kolorowych w poz. 6 Formularza Cenowego 2.1. tj. 150 0000 szt. Prawidłowa ilość, przyjęta przez Zamawiającego do wyceny, to 150 000 szt. Z uwagi na błędne ilości, cena złożonej oferty znacznie przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia. W konsekwencji błąd Zamawiającego powoduje, że zawarcie umowy w zakresie Części nr 1 zamówienia, która obowiązuje do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania całkowitego wynagrodzenia umownego (w zależności od tego co nastąpi szybciej) jest niemożliwe.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FAXNET Artur Gerwin
ul. Czyżewskiego 38
80-336 Gdańsk
Cena: Dla Części nr 2
Cena brutto: 12 546,00 złotych

Dla Części nr 3
Cena brutto: 35 473,20 złotych

Dla Części nr 4
Cena brutto: 3 646,95 złotych

Dla Części nr 5
Cena brutto: 10 036,80 złotych
Data udzielenia zamówienia: Część nr 2:10.01.2019 r.
Część nr 3:10.01.2019 r.
Część nr 4:10.01.2019 r.
Część nr 5:10.01.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 2: 1 oferta
Część nr 3: 1 oferta
Część nr 4: 1 oferta
Część nr 5: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 2
Cena brutto: 12 546,00 złotych

Dla Części nr 3
Cena brutto: 35 473,20 złotych

Dla Części nr 4
Cena brutto: 3 646,95 złotych

Dla Części nr 5
Cena brutto: 10 036,80 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 2
Cena brutto: 12 546,00 złotych

Dla Części nr 3
Cena brutto: 35 473,20 złotych

Dla Części nr 4
Cena brutto: 3 646,95 złotych

Dla Części nr 5
Cena brutto: 10 036,80 złotych
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj