Liczba gości: 2459
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniach łącznic w węźle „Lucynów” z drogą gminną (stary przebieg DK 8).
Opis przedmiotu zamówienia: Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniach łącznic w węźle „Lucynów” z drogą gminną (stary przebieg DK 8).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.87.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 180 dni od daty podpisania umowy.
(z wyłączeniem okresu zimowego – od 15 grudnia do 15 marca)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Termin realizacji zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Natalię Mierzicką-Konopko do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: nmierzicka@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2019-01-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713 do dnia 23.01.2019 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU „PODKOWA” Sp. J. Boguszewscy, Perkowscy, ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
Cena: 7 106 601,75 zł
Data udzielenia zamówienia: 01.03.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 7 106 601,75 zł
Oferta z najwyższa ceną: 8 765 239,48 zł
nmierzicka@gddkia.gov.pl drukuj