Liczba gości: 369
Data wszczęcia postępowania: 2018-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
Przedmiot zamówienia: „SERWISOWANIE I NAPRAWY KSEROKOPIAREK W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje okresowe konserwacje i naprawy kserokopiarek będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich czynności serwisowych mających na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej z uwzględnieniem wymiany zużytych części, podzespołów i tonerów na nowe (oryginalne, zalecane przez producenta urządzeń).
Lokalizacja kserokopiarek:
- GDDKiA Oddział w Gdańsku 80-354 Gdańsk Oliwa, ul. Subisława 5.
- Wydział Realizacji w Gdańsku 80-289 Gdańsk Matarnia, ul. Budowlanych 70
- Biuro Budowy S7, ul. Miałki Szlak 73, 80-724 Gdańsk działalność do 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia
- Biuro Budowy S7, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg, działalność do 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia,
- Biuro Budowy 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 46.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2413.31.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania całkowitego wynagrodzenia umownego (w zależności od tego co nastąpi szybciej).
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.F-2.2413.31.2018), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Czas reakcji – 20 %
Czas naprawy – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Pan Arkadiusz Włodarczyk
Naczelnik Wydziału Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego: tel. 58 51 12 470. e-mail: arwlodarczyk@gddkia.gov.pl,
b) w sprawach procedury przetargowej – Pani Aneta Kroplewska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych: 58 51 12 468, e-mail: akroplewska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-01-08 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 08.01.2019 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FAXNET Artur Gerwin
ul. Czyżewskiego 38
80-336 Gdańsk
Cena: cena umowna brutto: 243 982,80 złotych
Data udzielenia zamówienia: 05.02.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto: 192 150,00 złotych
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto: 243 982,80 złotych
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj