Liczba gości: 591
Data wszczęcia postępowania: 2019-01-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz nieruchomości lokalowych objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta”
w podziale na 3 części.
Część nr 1: Wykonanie wycen nieruchomości położonych w gminie Łęczyce, gminie Luzino oraz gminie Szemud.
Część nr 2: Wykonanie wycen nieruchomości położonych w gminie Żukowo.
Część nr 3: Wykonanie wycen nieruchomości położonych w gminie Miasto Gdynia.
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych budynkami oraz nieruchomości lokalowych, które będą stanowiły podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w związku z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta.
Numer przetargu: O.GD.I-3.2413.1.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ.
Maksymalny termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego zleconego operatu szacunkowego wynosi do 61 dni, licząc od dnia otrzymania zlecenia. Minimalny termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego zleconego operatu szacunkowego wynosi do 21 dni, licząc od dnia otrzymania zlecenia (kryterium Termin realizacji zlecenia).
Wadium: Część nr 1: 1 100,00 PLN (słownie złotych: tysiąc sto złotych 00/100)
Część nr 2: 700,00 PLN (słownie złotych: siedemset złotych 00/100)
Część nr 3: 700,00 PLN (słownie złotych: siedemset złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Termin realizacji zlecenia - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Należny - Naczelnik Wydziału Nieruchomości
Termin składania ofert: 2019-01-18 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1 - art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 2 - Wycena Majątkowa Aleksandra Kropidłowska, ul. Chrobrego 96E/20, 80-414 Gdańsk
Część nr 3 - Kancelaria Majątkowa VARTO Mieszko Bartz, ul. Korzenna 11A/8, 81-587 Gdynia
Cena: Część nr 2 - 30 880,00 zł
Część nr 3 - 32 000,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 2 - 08.02.2019 r.
Część nr 3 - 08.02.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 2 - 4
Część nr 3 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 2 - 30 880,00 zł
Część nr 3 - 32 000,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 2 - 118 000,00 zł
Część nr 3 - 59 200,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj