Liczba gości: 897
Data wszczęcia postępowania: 2019-01-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
Adres e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Budowa przepustu w miejsce rozbieranego mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 przez Kanał Świerkowski w m. Chlebówka
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- przebudowę istniejącego mostu żelbetowego na przepust,
- przebudowę korpusu drogowego drogi krajowej Nr 55 w zakresie dojazdów do budowanego przepustu.
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2412.01.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 170 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 130 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 60%
OKRES GWARANCJI - 20%
TERMIN REALIZACJI - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Jarosław Szewel
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2019-01-31 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w pokoju nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: cena brutto: 1 461 447,71 zł
Data udzielenia zamówienia: 19.03.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 1 228 600,88 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 200 645,52 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj