Liczba gości: 1113
Data wszczęcia postępowania: 2019-02-22
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: „Budowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 4 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę i rozbudowę sygnalizacji świetlnej w podziale na 4 części zamówienia:
Część nr 1: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK7 z DP1929G
w miejscowości Lniska;
Część nr 2: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK6 z ul. Równą
i ul. Kochanowską w miejscowości Gościcino;
Część nr 3: Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z ul. Szkolną
w miejscowości Łęgowo.
Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim w miejscowości Ustka
w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.3.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż:
Część nr 1 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II) – licząc od daty podpisania umowy;
Część nr 2 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II)– licząc od daty podpisania umowy;
Część nr 3 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II)– licząc od daty podpisania umowy.
Część nr 4 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II)– licząc od daty podpisania umowy.
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;
Etap II – realizacja robót budowlanych od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część nr 1: 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy).
Część nr 2: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy).
Część nr 3: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące).
Część nr 4: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to wysokość wniesionego przez niego wadium, powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 %
Okres gwarancji - 20%
Termin realizacji - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Karolinę Komosińską do kontaktowania się z Wykonawcami, tel. 58 342-68-18, fax. 58 342-68-13, e-mail: kkomosinska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-03-11 13:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
w sekretariacie w terminie do dnia 11.03.2019 r., do godz. 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 i Część nr 2
„DUCTUS” Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
Część nr 4
ELDRO BUDOWA Sp. z o.o.
ul. Letnicka 1
80-536 Gdańsk
Cena: Część nr 1
cena umowna netto: 274 800,00 zł,
podatek VAT 23 %: 63 204,00 zł,
cena umowna brutto 338 004,00 zł
Część nr 2
cena umowna netto: 300 900,00 zł,
podatek VAT 23 %: 69 207,00 zł,
cena umowna brutto 370 107,00 zł.
Część nr 4
cena umowna netto: 551 600,00 zł,
podatek VAT 23 %: 126 868,00 zł,
cena umowna brutto 678 468,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1
12/04/2019
Część nr 2
12/04/2019
Część nr 4
30/05/2019
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1
3
Część nr 2
3
Część nr 4
3
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1
cena umowna netto: 255 600,00 zł,
podatek VAT 23 %: 58 788,00 zł,
cena umowna brutto 314 388,00 zł
Część nr 2
cena umowna netto: 276 000,00 zł,
podatek VAT 23 %: 63 480,00 zł,
cena umowna brutto 339 480,00 zł.
Część nr 4
cena umowna netto: 551 600,00 zł,
podatek VAT 23 %: 126 868,00 zł,
cena umowna brutto 678 468,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1
cena umowna netto: 280 000,00 zł,
podatek VAT 23 %: 64 400,00 zł,
cena umowna brutto 344 400,00 zł
Część nr 2
cena umowna netto: 321 600,00 zł,
podatek VAT 23 %: 73 968,00 zł,
cena umowna brutto 395 568,00 zł.
Część nr 4
cena umowna netto: 774 600,00 zł,
podatek VAT 23 %: 178 158,00 zł,
cena umowna brutto 952 758,00 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj