Liczba gości: 1041
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH 12, 18, 27 ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA REJON w ŻARACH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty poboczy, utrzymania odwodnienia drogowego, remont chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd, usuwanie skutków zdarzeń losowych, czyszczenie elementów kanalizacji, piaskowników i separatorów, utrzymanie zieleni przydrożnej, koszenie traw, utrzymanie czystości pasa drogowego.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.3.2019
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż 01.05.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Wadium: TAK, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych; 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
87 1130 1222 0030 2036 0490 0002
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2412.3.2019)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie kierownika robót (DKR) - 30 % = 30 pkt.
Czas reakcji likwidacji zagrożenia (CR) - 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 11-03-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - w sprawach proceduralnych;
Zbigniew Szumański, Katarzyna Paruzel - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-03-26 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 26/03/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Cena: 6 592 228,05 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 08.05.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
6 592 228,05 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Romil Sp. z o.o.
ul. Polskie Drogi 6 lok. 31
62-775 Warszawa
9 311 223,44 zł brutto
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj