Liczba gości: 753
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w podziale na 3 części.
Część 1 - Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno.
Część 2 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin.
Część 3 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w podziale na 3 części:
Część 1 - Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno.
Część 2 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin.
Część 3 - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad.
Część 1 – dk 24.
Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki do ważenia pojazdów - strona lewa w km 32+400 oraz parkingu z miejscem do ważenia pojazdów - strona prawa w km 31+600 przy drodze krajowej nr 24. Stanowisko do ważenia samochodów ma szerokość 3,5 m a długość 40,0 m. W połowie długości zaprojektowano miejsce dla wagi.
Część 2 – dk 32.
Zakres inwestycji obejmuje remont istniejącego odcinka drogi o długości 455 m.
Planuje się budowę nowego wjazdu z drogi krajowej nr 32 w km 35+047.
W ciągu odcinka remontowanej drogi przewidziano wykonanie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów. Wzdłuż miejsca do ważenia przewidziano pas ruchu przeznaczony dla przejazdu pojazdów po kontroli. Dodatkowo w centralnej części stanowiska do ważenia przewidziano zatokę dla pojazdu WITD o szerokości 3,50 m i długości 12,0 m.
Część 3 – dk 29.
Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki do ważenia pojazdów.
Początek projektowanej zatoki ustalono w km 8+694,00 a jej koniec w km 8+811,40 - długość projektowanej zatoki łącznie z wyokrągleniami wynosi 117,40 m. Długość stanowiska do ważenia samochodów ciężarowych na długość 40,00 m a szerokość 3,50 m.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.2.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do: 31-10-2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).
Część 2 – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Część 3 – 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt. max
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty – 20 % = 20 pkt. max
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 12-03-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2019-03-28 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 28/03/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W zakresie CZĘŚCI NR 1 (dk 24) i CZĘŚCI NR 3 (dk 29):
JURABUDOWNICTWO PIOTR SZTEMBERG,
ul. Belgradzka 12 lok. 84,
02-793 Warszawa.

W zakresie CZĘŚCI NR 2 (dk 32):
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o.,
ul. Szosa Poznańska 17,
66-600 Krosno Odrzańskie.
Cena: Część nr 1: 759 814,60 zł netto; 934 571,96 zł brutto
Część nr 2: 861 606,20 zł netto; 1 059 775,63 zł brutto
Część nr 3: 379 636,80 zł netto; 466 953,26 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: w zakresie wszystkich części: 21-05-2019
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 2,
Część nr 2: 2,
Część nr 3: 2.
Oferta z najniższą ceną: W zakresie CZĘŚCI NR 1 (dk 24) i CZĘŚCI NR 3 (dk 29):
JURABUDOWNICTWO PIOTR SZTEMBERG,
ul. Belgradzka 12 lok. 84,
02-793 Warszawa.
Część nr 1: 934 571,96 zł brutto,
Część nr 3: 466 953,26 zł brutto.

W zakresie CZĘŚCI NR 2 (dk 32):
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o.,
ul. Szosa Poznańska 17,
66-600 Krosno Odrzańskie.
Część nr 2: 1 059 775,63 zł brutto.
Oferta z najwyższa ceną: W zakresie CZĘŚCI NR 1 (dk 24) i CZĘŚCI NR 3 (dk 29):
Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg Sp. z o. o.
ul. Leśna 9,
67-120 Kożuchów, Podbrzezie Dolne
Część nr 1: 1 048 082,39 zł brutto,
Część nr 3: 497 407,70 zł brutto.

W zakresie CZĘŚCI NR 2 (dk 32):
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin.
Część nr 2: 1 204 053,15 zł brutto.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj