Liczba gości: 611
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 9 części.
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie wycen nieruchomości, które będą stanowiły podstawę ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w związku z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta.
Numer przetargu: O.GD.I-3.2413.4.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2022 r. z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ.
Wadium: Część nr 1: 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset złotych 00/100)
Część nr 2: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100)
Część nr 3: 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100).
Część nr 4: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100).
Część nr 5: 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100).
Część nr 6: 1 100,00 PLN (słownie: tysiąc sto złotych 00/100).
Część nr 7: 1 700,00 PLN (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100).
Część nr 8: 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).
Część nr 9: 1 400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Termin realizacji pakietu operatów – 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Należny
Termin składania ofert: 2019-03-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Części nr 1-4 oraz 8-9
art. 93 ust. 1 pkt 1) - nie złożono żadnych ofert.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 5 - DOMINIUM Stanisław Jemielita, ul. Szkolna 10/3, 18-214 Klukowo
Część nr 6 - GDAŃSKA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk
Część nr 7 - BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI I GEODEZJI Zbigniew Zaleski, ul. Kanta 22 C/27, 10-691 Olsztyn
Cena: Część nr 5 - 43 907,31 zł
Część nr 6 - 56 287,26 zł
Część nr 7 - 44 368,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 5 - 19.04.2019 r.
Część nr 6 - 18.04.2019 r.
Część nr 7 - 19.04.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 5 - 1
Część nr 6 - 1
Część nr 7 - 3
Oferta z najniższą ceną: Część nr 5 - 43 907,31 zł
Część nr 6 - 56 287,26 zł
Część nr 7 - 44 368,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 5 - 43 907,31 zł
Część nr 6 - 56 287,26 zł
Część nr 7 - 64 108,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj