Liczba gości: 706
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-20
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ:
WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- wycinkę drzew od Ø 10 cm do Ø powyżej 56 cm z frezowaniem pni i uprządkowaniem terenu po wycince w łącznej ilości 345 szt.,
- nasadzenia kompensacyjne z pielęgnacją w okresie gwarancji w łącznej ilości 360 szt.,
szczegółowo wskazanych w Rozdziale 2 SIWZ oraz opisanych w Tomie III IDW.
Zamawiający określa szacunkową ilość jednostek służącą określeniu przedmiotu zamówienia. Ilość jednostek może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Numer przetargu: O.GD.Z-15.2413.05.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 14 dni, licząc od daty otrzymania pojedynczego zlecenia, obejmującego max. 50 szt. drzew do wycinki lub do nasadzenia.
Najdłuższy możliwy „Termin realizacji zlecenia” to 28 dni, licząc od daty otrzymania pojedynczego zlecenia, obejmującego max. 50 szt. drzew do wycinki lub do nasadzenia.
Na termin wykonania zamówienia składają się terminy pośrednie, o których mowa w pkt III ppkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Termin realizacji zlecenia – 40 % = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
Termin składania ofert: 2019-04-02 09:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 02.04.2019 r., do godz. 9.00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 28.03.2019 r., do godz. 9.00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TERENY ZIELONE Marianna Kędziora
Mareza, ul. Długa 89
82-500 Kwidzyn
Cena: cena netto: 451 650,00 zł,
podatek VAT 8 %: 36 132,00 zł,
cena brutto: 487 782,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 23.05.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 5 ofert
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 242 700,00 zł,
podatek VAT 8 %: 19 416,00 zł,
cena brutto: 262 116,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 504 250,00 zł,
podatek VAT 8 %: 40 340,00 zł,
cena brutto: 544 590,00 zł.
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj